Professor

Xia,Juan


Professor

Email: juanxia(at)uestc.edu.cn

Office phone: +86-28-8320 1445

Education

2014.08-2018.08         Condensed Matter Physics             Nanyang Technological University, Ph.D.

2010.09-2014.06           Materials Science                          Sichuan University, B.S. 


Work Experiences

2018.09- Present                    University of Electronic Science and Technology of China              Professor        


Research Interests

Experimental Condensed Matter Physics, Physics of Low Dimensional Materials, Optical Spectroscopy


Selected Publications

1.  Juan Xia#, Jiaxu Yan#, Xingli Wang, Lei Liu, Jer-Lai Kuo, Beng Kang Tay, Shoushun Chen, Wu Zhou, Zheng Liu and Ze Xiang Shen* (# Contribute equally). “Stacking-dependent interlayer coupling in trilayer MoS2 with broken inversion symmetry”. Nano Lett. 2015, 15, 8155-8161.

2.  Juan Xia, Dong-Fei Li, Jia-Dong Zhou, Peng Yu, Jun-Hao Lin, Jer-Lai Kuo, Hai-Bo Li, Zheng Liu, Jia-Xu Yan*, and Ze-Xiang Shen*. “Pressure-induced phase transition in Weyl semimetallic WTe2”. Small 2017, 13, 1701887.

3. Juan Xia, Qingsheng Zeng, Jiadong Zhou, Wu Zhou, Qing Zhang, Jiaxu Yan*, Zheng Liu* and Ze Xiang Shen*. “Current rectification and asymmetric photoresponse in MoS2 stacking-induced homojunctions”. 2D Mater. 2017,4, 035011.

4.  Juan Xia, Xingli Wang, Jer-Lai Kuo, Beng Kang Tay, Shoushun Chen, Zheng Liu, Jiaxu Yan*, and Ze Xiang Shen*. “Valley polarization in stacked MoS2 by circularly polarized light”. Nano Res. 2017, 10, 1618-1626.

5.   Juan Xia, Jin Wang, Dongliang Chao, Zhen Chen, Zheng Liu, Jer-Lai Kuo, Jiaxu Yan* and Ze Xiang Shen*. “Phase evolution of lithium intercalation dynamics in 2H-MoS2”. Nanoscale 2017,9, 7533-7540.

6.  Ming Chen#, Juan Xia#, Jiadong Zhou, Wei Fu, Kaiwei Li, Kazunori Fujisawa, Ting Zhang, Zhe Wang, Xiaoting Jia, Mauricio Terrones, Zexiang Shen, Zheng Liu* & Lei Wei* (# Contribute equally). “Ordered and atomically perfect fragmentation of layered transition metal dichalcogenides via mechanical instabilities”. ACS Nano 2017, 11, 9191–9199.

7.  Juan Xia, Jiaxu Yan*, Ze Xiang Shen*. “Transition metal dichalcogenides: structural, optical and electronic property tuning via thickness and stacking”. FlatChem 2017, 4, 1-19.

8.  Jiadong Zhou, Junhao Lin, Xiangwei Huang, Yao Zhou, Yu Chen, Juan Xia, Hong Wang, Yu Xie, Huimei Yu, Jincheng Lei, Di Wu, Fucai Liu, Qundong Fu, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Changli Yang, Li Lu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Boris I. Yakobson, Qian Liu, Kazu Suenaga, Guangtong Liu and Zheng Liu*. “A Library of Atomically-thin Metal Chalcogenides”. Nature 556, 355-359, 2018.

9.   Jiadong Zhou, Fucai Liu, Junhao Lin, Xiangwei Huang, Juan Xia, Bowei Zhang, Qingsheng Zeng, Hong Wang, Chao Zhu, Lin Niu, Xuewen Wang, Wei Fu, Peng Yu, Tay-Rong Chang, Chuang-Han Hsu, Di Wu, Horng-Tay Jeng, Yizhong Huang, Hsin Lin, Zexiang Shen, Changli Yang, Li Lu, Kazu Suenaga, Wu Zhou, Sokrates T. Pantelides, Guangtong Liu and Zheng Liu*. “Large-area and high-quality 2D transition metal telluride”. Adv. Mater. 2017, 29, 1603471.

10.  Wai Leong Chow, Peng Yu, Fucai Liu, Jinhua Hong, Xingli Wang, Qingsheng Zeng, Chuang-Han Hsu, Chao Zhu, Jiadong Zhou, Xiaowei Wang, Juan Xia, Jiaxu Yan, Yu Chen, Di Wu, Ting Yu, Zexiang Shen, Hsin Lin, Chuanhong Jin, Beng Kang Tay, and Zheng Liu*. “High mobility 2D palladium diselenide field-effect transistors with tunable ambipolar characteristics”. Adv. Mater. 2017, 29, 1602969.

11. Qundong Fu, Xiaowei Wang, Jiadong Zhou, Juan Xia, Qingsheng Zeng, Danhui Lv, Chao Zhu, Fucai Liu*, Zexiang Shen, Chuanhong Jin*, Zheng Liu*. “Synthesis of atom-thin metal/semiconductor van der Waals Heterostructure NbS2/MoS2”. Chem. Mater. 2018, 30, 12, 4001-4007.


International Conferences Presentations

1.  Juan Xia, Jiaxu Yan and Ze Xiang Shen, “Stacking-dependent interlayer coupling in trilayer MoS2”, IPS Meeting 2015, 4-6 Mar 2015, Singapore.

2.  Juan Xia, Jiaxu Yan, Xingli Wang, Liu Zheng, Ze Xiang Shen, “Interlayer coupling and electronic structure of trilayer MoS2”, ICMAT 2015, 28 Jun-3 Jul 2015, Singapore.

3.   Ze Xiang Shen, Jiaxu Yan, Juan Xia, Zheng Liu, “Inter-layer coupling in 2D materials”, Nanophotonics in Asia 2015, 10-11 Dec 2015, Osaka, Japan.

4.  Jiaxu Yan, Juan Xia, Zheng Liu, Ze Xiang Shen, “Layer-dependent electro and optical properties in 2D materials and perovskites”, IPS Meeting 2016, 7-8 Mar 2016, Singapore.

5.  Juan Xia, Jiaxu Yan, Ze Xiang Shen, Ultra-low wavenumber study of interlayer coupling and stacking-dependent properties in MoS2, “Stacking dependent electro and optical properties in 2D TMD and perovskites by Raman/PL imaging”, SPIE 2016, 28 Aug-1 Sept 2016, San Diego, CA, USA.

6.   Jiaxu Yan, Juan Xia, Zheng Liu, Ze Xiang Shen, “Tunable layer-dependent electro and optical properties in 2D materials and perovskites”, The 3rd All-Russian Youth Conference-“Advances in Chemical Physics”, 3-7 Jun 2016, IPCP, RAS, Chernogolovka.

7.    Ze Xiang Shen, Jiaxu Yan, Juan Xia, “Tunable layer-dependent electro and optical properties in 2D materials”, ICMAT 2017, 18-23 Jun 2017, Singapore.

8.  Juan Xia, Jiaxu Yan and Ze Xiang Shen, “Electronic/optoelectronic property tuning in two-dimensional transition metal dichalcogenides via high pressure”, AIRAPT 26, 18-24 Aug 2017, Beijing, China.

9.  Juan Xia, Jiaxu Yan and Ze Xiang Shen, “Tuning the electro and optical properties in 2D materials by layer thickness and stacking configuration”; “Stacking-induced novel electro/optoelectronic properties in 2D materials and its applications in solar cells”, IEEE NMDC 2017, 2-4 Oct 2017, Singapore.

10.  Ze Xiang Shen, Juan Xia and Jiaxu Yan, “Engineering the optical and electronic properties of TMD materials and devices using thickness and stacking”, IUPAC 13th NMS-XIII, 15-20 Oct 2017, Nanjing, China.

11.  Ze Xiang Shen, Juan Xia and Jiaxu Yan, “Tuning the electro and optical properties in 2D materials by stacking configuration and 2D homo-junctions”, ICON-2DMAT 2017, 11-14 Dec 2017, Singapore.

12.  Juan Xia, “Optical and Optoelectronic Properties in 2D Homo- and Hetero-junctions”, Graphene 2018, 26-28 Jun 2018, Dresden, Germany.

13.  Jiaxu Yan, Juan Xia, Ze Xiang Shen, “Configuring the properties of 2D materials by stacking and its application in 2D homo-junctions”, ICORS 2018, 26-31 Aug 2018, Jeju, Korea.

14.  The Ninth Asian Conference on High Pressure Research (ACHPR9), 30 Sep–3 Oct 2018. Nanyang Technological University, Singapore. Organizing Committee Member.


Selected Awards

2018             NTU Women in Science Conference Grant

2017             Chinese Government Award for Outstanding Self-Financed Students Abroad

2014-2018    NTU Research Scholarship

2014/2015    Short-speech Contest Winner

2010-2014    Hong Chi National Scholarship
0.0922s