Research Professor

Deng,Guangwei


Research Professor

Email: gwdeng(at)uestc.edu.cn

Office phone:

Education

2011-2016    University of Science and Technology of China    Ph.D

2007-2011    University of Science and Technology of China    B.S


Work Experience

2018-Present    University of Electronic Science and Technology of China     Researcher

2016-2017        University of Science and Technology of China                      Assistant Researcher


Research Interests

Nanoscale devices, quantum devices, condensed matter physics, quantum information


Selected Publications

  1. Gang Luo, Zhuo-Zhi Zhang, Guang-Wei Deng*(共同通讯), Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Lin Tian*, Guo-Ping Guo*, Strong Raman-like coupling between graphene-based mechanical resonators via a phonon cavity, Nature Communications, In press.

  2. Zhuo-Zhi Zhang, Xiang-Xiang Song, Gang Luo, Guang-Wei Deng*(共同通讯), Vahid Mosallanejad, Takashi Taniguchi, Kenji Watanable, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Can Guo, Franco Nori, Guo-Ping Guo*, Electro-tunable artificial molecules based on van der Waals heterostructures, Science Advances 3, e1701699 (2017).

  3. Gang Luo, Zhuo-Zhi Zhang, Guang-Wei Deng*(共同通讯),  Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Guo-Ping Guo*, Coupling graphene nanomechanical motion to a single-electron transistor, Nanoscale, 9, 5608 (2017).

  4. Guang-Wei Deng, Dong Zhu, Xin-He Wang, Chang-Ling Zou, Jiang-Tao Wang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Di Liu, Yan Li, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Kai-Li Jiang, Xing-Can Dai, Guo-Ping Guo*, Strongly coupled nanotube electromechanical resonators, Nano Letters 16, 5456 (2016).

  5. Shu-Xiao Li, Dong Zhu, Xin-He Wang, Guang-Wei Deng*(共同通讯), Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Kai-Li Jiang, Xing-Can Dai, Guo-Ping Guo*, Parametric strong mode-coupling in carbon nanotube mechanical resonators, Nanoscale 8, 14809 (2016).

  6. Guang-Wei Deng, Da Wei, J.  R Johansson, Miao-Lei Zhang, Shu-Xiao Li, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Tao Tu, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, Franco Nori, Guo-Ping Guo*, Charge Number Dependence of the Dephasing Rates of a Graphene Double Quantum Dot in a Circuit QED Architecture, Physical Review Letters 115, 126804 (2015).

  7. Guang-Wei Deng, Da Wei, Shu-Xiao Li, JR Johansson, Wei-Cheng Kong, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Franco Nori, Hong-Wen Jiang, Guo-Ping Guo*, Coupling two distant double quantum dots with a microwave resonator, Nano Letters 15, 6620 (2015).

  8. Dong Zhu, Xin-He Wang, Wei-Cheng Kong, Guang-Wei Deng Jiang-Tao Wang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Kai-Li Jiang, Xing-Can Dai, Guang-Can Guo, Franco Nori, Guo-Ping Guo*, Coherent phonon Rabi oscillations with a high frequency carbon nanotube phonon cavity, Nano Letters 17, 915 (2017).
0.0777s